Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

เกี่ยวกับ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด (Ranong Frozen Foods Co.,Ltd.) หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “RFF” ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดย นายชูชัย รังสิยานันต์ เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออกไปยังต่างประเทศ ได้มีการจดทะเบียนก่อตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 โดยมีที่ตั้งอยู่เลขที่ 260/44 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง(จนถึงปัจจุบัน) ด้วยทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 12,000,000.00 บาท

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2552 – 2553 ยอดสั่งซื้อ ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้กำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมไม่สามารถรองรับปริมาณให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าได้ ผู้บริหารในขณะนั้นจึงได้พิจารณาอนุมัติการขยายและปรับปรุงพื้นที่อาคารผลิต และ คลังจัดเก็บสินค้า เพิ่มอัตราการว่าจ้างแรงงาน และ จัดหาเครื่องจักรที่เหมาะสมเพื่อเสริมการผลิต โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 5 – 6 ตันต่อวัน เป็น10 – 15 ตันต่อวัน และ เพื่อให้การผลิตมีความสอดคล้องตามมาตรฐาน อาหารระหว่างประเทศมากที่สุด ในการนี้ รวมถึงการปรับปรุงพื้นที่โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และอาคารบ้านพักเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย

จากรุ่นสู่รุ่น ในปี 2560 ได้มีการสืบทอดกิจการโดยผู้บริหารรุ่นที่สอง ของตระกูล ” รังสิยานันต์ ” ที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กร และ บุคลากรให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยได้มีการปรับผังการบริหารองค์กร ปรับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ และกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้พร้อมรองรับการแข่งขันในธุรกิจ และ การตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันและอนาคต

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง ให้ได้คุณภาพตามหลักสากล และจะสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก พันธกิจของเรา บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด จะผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งที่มีคุณภาพ โดยจะคัดเลือกตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ บริษัทฯจะมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และนำเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯจะมุ่งสร้างแบรนด์สินค้าภายใต้ “ระนอง โฟรเซ่นฟู้ดส์” บริษัทฯจะปฎิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และ ผู้บริโภคเสมือนหนึ่งคนในครอบครัว

นาย เมธ์ทัศน์ รังสิยานันต์ ประธานกรรมการบริหาร

คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ เราทุ่มเทพัฒนา และ ใส่ใจในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปคุณภาพสูงที่มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

เราได้รับการรับรองโรงงานผลิต, ผลิตภัณฑ์ และห่วงโซ่อุปทานว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานอิสระ และ จากผู้ให้การรับรองที่มีชื่อเสียง

ระบบการจัดการคุณภาพของเราเพื่อความปลอดภัยอาหารและมาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนดไว้. ระบบการจัดการคุณภาพได้รับการตรวจสอบและ
รับรองโดยหน่วยงานอิสระ. เพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตรงตามข้อกำหนดของ GMP, HACCP, U.S. FDA HALAL และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ระบบการจัดการคุณภาพเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่จากชาวประมง. การคุมขั้นตอนการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ เราทำงานโดยรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ สภาพแวดล้อม และสังคม

GMP certificate
HACCP certificate
US FDA GMP certificate
HALAL certificate
RFF HALAL

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ติดต่อเรา

บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

260 / 44 หมู่ 6 ตำบล บางริ้น อำเภอเมือง ระนอง จังหวัด ระนอง 85000