Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

จัดอบรม Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)

20210720_155438
20210720_094946
20210720_095002
20210720_152822

บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Kaizen for Productivity & Improvement

จุดประสงค์ของการอบรมเพื่อช่วยให้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนระบบที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิต สามารถเลิอกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ลดความสูญเสีย มีต้นทุนในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และแนวทางการทำไคเซ็น
  • เพื่อให้ทราบถึงการวางระบบบริหารไคเซ็น
  • เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดและเขียนไคเซ็นอย่างมีคุณภาพ

ประโยชน์

  • พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินไคเซ็นอย่างถูกต้องชัดเจน
  • พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • สามารถนำไคเซ็นไปประยุกต์ในการทำงาน และเป็นต้นแบบสำหรับขยายผลภายในองค์กรต่อไป

โดยมีการทดสอบและติดตามการประเมินผลหลังจากการอบรม และจัดการแข่งขันภายในเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ที่ได้ในการนำไปใช้งาน

Share:

Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit

Related Posts

On Key