Ranong Frozen Foods Co.,LTD.
บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด

จังหวัดระนองตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดระนองตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ (21 มิ.ย.64) นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการโรงงาน ดำเนินการตามคู่มือ Good Factorytice : GFP ด้วยการประเมินตนเองผ่าน Platform Online โดยให้สถานประกอบการโรงงาน ด้วย Platform Online Thai Stop Covid ให้มีการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแพร่เชื้อในสถานประกอบการด้วย Platform Online Thai Save Thai และสนับสนุนให้พนักงานสมัครเข้าร่วมการจัดการสุขภาพผ่านโปรแกรม ก้าวท้าใจ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้มีภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการป้องกันอนามัยสิ่งเเวดล้อม ณ บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ประกอบกิจการอาหารทะเลแซ่แข็ง

โดยโรงงานดังกล่าวได้ดำเนินการประเมินตนเองตาม Platform Online ครบถ้วน ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินสถานประกอบการโรงงานฯ ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมโดยให้ทุกสถานประกอบการดำเนินการประเมินตนเอง ผ่าน Platform Online ทุก 2 สัปดาห์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการได้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องหยุดกิจการ และป้องกันการตกงานของพนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการตรวจประเมิน (Onsite) ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการจังหวัดระนอง ในวันที่ 21-22 , 28-29 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ ต.บางนอน ,ต.บางริ้น และ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง รวม 8 แห่ง

ส.ปชส.ระนอง /ข่าว

Share:

Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on reddit
Reddit

Related Posts

On Key